Regulamin

Regulamin IV Konferencji Śląskiego Oddziału PMI Polska

I. Postanowienia ogólne
1. IV Konferencja Zarządzania Projektami Śląskiego Oddziału PMI Polska, zwana
w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się̨ 20 listopada 2017 roku
w Novotel Katowice Centrum, aleja Roździeńskiego 16.
2. Organizatorem Konferencji jest PMI Oddział Polski (PMI Poland Chapter)
z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, NIP 525-227- 89-73, KRS:
0000167986 zwany dalej Organizatorem.

II. Zasady uczestnictwa 

1. Program konferencji znajduje się na stronie internetowej PMI Polska:
http://www.konferencjapmi.pl . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz
drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
2. W konferencji mogą̨ wziąć́ udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie
https://pp1by9-909pn7- slaski-pmi.konfeo.com/pl/groups
3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne
z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
4. Opłata konferencyjna obejmuje:
 udział w prelekcjach
 materiały od patronów medialnych i sponsorów,
 lunch/przerwa kawowa,
5. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają̨ koszty dojazdu
na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.
6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie
internetowej Konferencji http://www.konferencjapmi.pl
7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz
wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo na konto bankowe przelewem
bankowym przy użyciu modułu płatności elektronicznych na stronie internetowej
http://www.konferencjapmi.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

8. Organizator jest upoważniony do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy.
9. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony
http://www.konferencjapmi.pl przyjmowane są do 15 listopada 2017. Koszt
uczestnictwa zależy od terminu zgłoszenia udziału w Konferencji, zgodnie
z harmonogramem:
Early Birds 299 zł. (249 zł.*)

Bilet Normalny 349 zł. (299 zł*)

Późna rejestracja 399 zł. (349 zł.*)

*Cena dla aktywnego członka PMI Poland Chapter
** Ceny zawierają podatek VAT (23%)
10. Bilet ulgowy przysługuje aktywnym członkom PMI Polska.
11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zwrot wpłaconej opłaty konferencyjnej
możliwy jest przypadku zgłoszenia rezygnacji przed 05 listopada 2017r.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 05 listopada 2017r., 
Organizator
zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty.
12. Opłata konferencyjna wniesiona przez jednego uczestnika może zostać
przeniesiona na innego, po warunkiem, że informacja o zmianie zostanie
przekazana Organizatorowi w terminie do 15 listopada 2017r.
13. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn lezących po stronie organizatora,
uczestnikowi przysługuje 
prawo 100% zwrotu kosztów uczestnictwa.
14. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora,
które uniemożliwią przeprowadzenie Konferencji, uczestnikowi przysługuje
prawo zwrotu 50% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

III. Uczestnictwo
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wykupienie biletu do 15 listopada 2017.
2. Uczestniczyć w warsztacie mogą osoby, które zakupiły bilet na konferencję oraz warsztat.

IV. Bezpieczeństwo
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub
skradzione podczas Konferencji.

2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów
BHP i Ppoż. obowiązujących na terenie 
obiektu, w którym organizowana jest
Konferencja.

V. Inne kwestie
1. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora.
2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw
majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody
na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą̨ przypadku,
gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa
w Konferencji w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie
wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
3. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jedynie na potrzeby
Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów
prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U.Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi
poprawkami).
4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy
kodeksu cywilnego.